Vedtægter

§ 1 Foreningens navn
Aarhus Trail Builders (herefter benævnt foreningen).
§ 2 Foreningens hjemsted
Aarhus Kommune.
§ 3 Foreningens formål
Foreningen er en almennyttig (non-profit) organisation med følgende formål:
 • Stk. 1: At fremme udvikling, etablering og vedligehold af oplevelsesrige og underholdende mountainbike-stier og spor i høj kvalitet, tilpasset det danske klima og den danske geologi, for brugere på alle niveauer, i Marselisborg Skovene, Fløjstrupskovene og tilgrænsende områder.
 • Stk. 2: At tilbyde medlemmer og andre interesserede idrætsaktiviteter i tilknytning til
 • § 3, stk. 1 herunder ”social rides”.
 • Stk. 3: At mobilisere, samle og koordinere alle der bakker op om de i § 3, stk. 1 og stk. 2 nævnte formål og engagere og organisere disse til realisering af foreningens vision.
 • Stk. 4: At fremme samarbejdet mellem brugere af stier og spor, der støtter det i § 3, stk. 1 og stk. 2 beskrevne formål.
§ 4 Medlemmer
 • Stk. 1: Forudsætningen for optagelse som medlem er at de vedkender sig nærværende vedtægter.
 • Stk. 2: Det forventes, i den udstrækning det gør sig muligt, at foreningens medlemmer deltager i de i § 3 nævnte punkter.
 • Stk. 3: Et medlem, der bevidst modarbejder foreningens virke, kan ekskluderes af bestyrelsen efter reglerne i § 12.
 • Stk. 4: Anmodning om medlemskab af foreningen sker via foreningens hjemmeside. Man er medlem af foreningen når medlemskabet er registreret og kontingent er betalt. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen jf. § 7, stk. 10.
 • Stk. 5: Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler herfor, og hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende generalforsamling.
 • Stk. 6: Udmeldelse sker via foreningens hjemmeside .
§ 5 Medlemmers rettigheder og pligter
 • Stk. 1: Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter, regler, formålsbestemmelser og adfærdskodeks.
 • Stk. 2: Medlemmer må kun bygge sti og spor i skoven efter aftale med foreningen.
§ 6 Bestyrelsen
 • Stk. 1: Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.
 • Stk. 2: Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.
 • Stk. 3: Bestyrelsen består af 3, 5 eller 7 medlemmer, samt en eller to suppleanter.
 • Stk. 4: Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde med formand, næstformand og kasserer.
 • Stk. 5: Foreningens revisor samt revisorsuppleant er på valg hvert år.
 • Stk. 6: Bestyrelsen er beslutningstagere gennem simpelt flertal.
 • Stk. 7: Bestyrelsens medlemmer (inkl. suppleanter) må ikke afgive tilbud på, eller på anden måde være økonomisk engagerede i sporbygningsopgaver, som udføres mod betaling, inden for områderne beskrevet i § 3.
§ 7 Ordinær generalforsamling
 • Stk. 1: Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 • Stk. 2: Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af november. Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel ved besked til medlemmer.
 • Stk. 3: På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det næste år
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen jf. §6
  8. Valg af revisor og suppleant jf. §6
  9. Eventuelt
 • Stk. 4: Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 14 dage inden generalforsamlingen til formanden og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.
 • Stk. 5: Alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen har stemmeret. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.
 • Stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.
 • Stk. 7: På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.
 • Stk, 8: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uafhængigt af antallet af fremmødte medlemmer.
 • Stk. 9: Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
 • Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg.
 • Stk. 10: Generalforsamlingen fastlægger størrelsen af kontingent.
§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
 • Stk. 1: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling med min. 14 dages varsel, i fald emner af væsentlig eller principiel betydning skal drøftes.
 • Stk 2: Såfremt 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
 • Stk. 3: Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.
 • Stk 4: Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære generalforsamling, jfr. § 7
§9 Regnskab og formue
 • Stk. 1: Foreningens regnskabsår er fra 1. november til 31. oktober.
 • Stk. 2: Det påhviler kassereren at indkassere indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.
 • Stk. 3: Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisor have revideret regnskabet. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning.
 • Stk. 4: Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det.
 • Stk. 5: Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.
 • Stk. 6: Foreningens formue skal, hvis den overstiger, hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i pengeinstitut.
§ 10 Tegning og hæftelse
 • Stk. 1: Formanden eller kassereren, har i forening med et andet bestyrelsesmedlem, ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
 • Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
 • Stk. 2: Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser.
§ 11 Stridigheder
 • Stk. 1: Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.
 • Stk. 2: Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved afstemning.
§ 12 Eksklusion
 • Stk. 1: Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller som på anden måde handler til skade for foreningen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.
 • Stk. 2: Eksklusionsbeslutningen kan senest 1 måned efter bestyrelsens beslutning om eksklusion appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion, står den ved magt. Det ekskluderede medlem har taleret på generalforsamlingen, men ikke stemmeret.
§ 13 Vedtægtsændringer
 • Stk. 1: Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
§ 14 Opløsning
 • Stk. 1: Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer stemmer for opløsning.
 • Stk. 2: Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning tilfalde en anden almenvelgørende forening eller organisation, som hører hjemme i Danmark, og hvis formål ligger i forlængelse af foreningens formål.
 
 
Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 15. november 2021